Main content

Повідомлення

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» повідомляє про виникнення «особливої інформації»

12 апрель 2019  |  Опубліковано в: Новини

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» повідомляє про виникнення «особливої інформації»
12.04.2019 року рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» (кворум 95,1241%) прийнято рiшення (протокол № 21 вiд 20.04.2019 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв щодо:
- придбання та/або вiдчуження (в тому числi списання та утилiзацiю) основних засобiв, а також робiт та послуг,
- щодо отримання кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги, внесення коштiв на депозит, надання порук та гарантiй, а також правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб Товариства,
- щодо вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав, цiнних паперiв iнших юридичних осiб,
якi можуть вчинятися Товариством в ходi господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення с граничною сумою сукупної вартостi всiх вчинених правочинiв, яка по курсу НБУ буде дорiвнювати сумi 100 тисяч доларiв США.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 696 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 613 305 шт. (95,1241% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв - 1 603 315, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвались для участi у рiчних загальних зборах.

Читати далі...

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» повідомляє про виникнення «особливої інформації»

12 апрель 2019  |  Опубліковано в: Новини

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» повідомляє про виникнення «особливої інформації»
12.04.2019 року рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» (кворум 95,1241%) прийнято рiшення (протокол № 21 вiд 20.04.2019 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв щодо:
- придбання та/або вiдчуження (в тому числi списання та утилiзацiю) основних засобiв, а також робiт та послуг,
- щодо отримання кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги, внесення коштiв на депозит, надання порук та гарантiй, а також правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб Товариства,
- щодо вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав, цiнних паперiв iнших юридичних осiб,
якi можуть вчинятися Товариством в ходi господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення с граничною сумою сукупної вартостi всiх вчинених правочинiв, яка по курсу НБУ буде дорiвнювати сумi 100 тисяч доларiв США.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 696 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 613 305 шт. (95,1241% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв - 1 603 315, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвались для участi у рiчних загальних зборах.

Читати далі...

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» у відповідності до статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства повідомляє

10 апрель 2019  |  Опубліковано в: Новини

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» у відповідності до статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства повідомляє:
станом на 08.04.2019 року - дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах - загальна кількість акцій в статутному капіталі становить 1 696 000 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 1 696 000 штук.

Читати далі...

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» у відповідності до статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства повідомляє

10 апрель 2019  |  Опубліковано в: Новини

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» у відповідності до статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства повідомляє:
станом на 08.04.2019 року - дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах - загальна кількість акцій в статутному капіталі становить 1 696 000 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 1 696 000 штук.

Читати далі...