Main content

Про нас

Інформація про компанію

Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП» є новим типом Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП», що в свою чергу стало новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП», що зареєстроване Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 14.10.2005 року, реєстраційний номер 1 070 102 0000 013504.

Місцезнаходження: 01103, місто Київ, Залізничне шосе, 57

Код ЄДРПОУ: 33785657

Наші контакти: телефон 044-206-70-95, факс 044-354-30-93

Основні види діяльності Товариства

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторським правами;
Консультування з питань комерційної діяльності й керування.


Органами Товариства, є:

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Виконавчий орган, Ревізор

Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства. До компетенції загальних зборів відноситься вирішення будь-яких питань діяльності Товариства. Компетенція, порядок підготовки та проведення загальних зборів, порядок прийняття рішення визначається Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Товариство щорічно проводить річні (чергові )загальні збори акціонерів (не пізніше 30 квітня наступного за звітним року). Всі інші загальні збори –позачергові.

Товариство організовує та проводить загальні зборі таким чином, щоб надати можливість всім акціонерам підготуватись до загальних зборів, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень, мінімізувати акціонерам матеріальні і часові витрати щодо їх участі у загальних зборах та забезпечити рівне ставлення до акціонерів незалежно від кількості акцій, якою вони володіють.

Товариство забезпечує місце для проведення загальних зборів акціонерів, дотримання порядку реєстрації акціонерів (їх представників), таким чином, щоб не створювати перешкоди для участі у загальних зборах акціонерам (їх представникам) та гарантує однакову можливість присутнім на зборах прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, внесенні пропозицій, висловлюванні власної думки.

Підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома акціонерів, не залежно від присутності акціонера (його представник) на загальних зборах, не пізніше 10 календарних днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства.


Наглядова рада - колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у складі 5 осіб. Компетенція, порядок обрання, роботи, відповідальність Наглядової ради регламентується Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує роботу Наглядової ради та її взаємодію з іншими органами Товариства.

Наглядова рада забезпечує ефективність механізмів контролю, затверджує та переглядає політику управління ризиками в Товаристві, здійснення операцій з пов’язаними особами.

Наглядова рада запроваджує політику попередження конфлікту інтересів в Товаристві, здійснює моніторинг та управління конфліктами інтересів.
Наглядова рада розробляє інформаційну політику Товариства, контролює її впровадження та виконання. Затверджує Положення про інформацію Товариства, вносить до нього зміни.
З 16.04.2021 року Наглядова рада Товариства працює у такому складі:
Голова Наглядової ради – Лунін Роман Володимирович;
Члени Наглядової ради – Фадєєва Ірина Анатоліївна (секретар Наглядової ради), Курінний Сергій Валерійович, Первушин Олег Юрійович, Остренська Алла Віталіївна. Всі члени Наглядової ради обрані, як представники акціонерів Товариства.


Генеральний директор - одноосібний Виконавчий орган, що здійснює поточне керівництво Товариством, підзвітний Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів і організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор діє у відповідності до Статуту Товариства на підставі Положення про Виконавчий орган, що регламентує порядок призначення та відкликання з посади Генерального директора, його компетенцію, функції, права, обов’язки, відповідальність та організацію діяльності.
Оцінка діяльності Генерального директора здійснюється на регулярній основі Наглядовою радою Товариства. Показники фінансово-господарської діяльності Товариства, індивідуальний внесок Генерального директора в діяльність Товариства, його управлінські здібності є основними критеріями при визначенні оцінки діяльності Генерального директора.
За підсумками кварталу Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою Товариства. Щорічно на чергових загальних зборах Генеральний директор звітує про показники фінансово-господарської діяльності та реалізацію визначених цілей та стратегії Товариства.
З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральному директору надається високий ступінь самостійності. Наглядова рада, акціонери Товариства не можуть втручатись у поточну діяльність Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо самостійного вирішення питань оперативної діяльності Товариства, які є компетенцією Генерального директора. Генеральним директором Товариства є П’явка Олег Петрович.

Ревізор є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Метою діяльності Ревізора є захист прав та інтересів акціонерів Товариства, контроль за забезпеченням фінансової безпеки та стабільності, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актів України.
Завдання Ревізора полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок. Ревізор підзвітний загальним зборам акціонерів. Компетенція та повноваження Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізора Товариства. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам, а в період між зборами - Наглядовій раді Товариства.
Ревізор Товариства обирається і відкликається на посаду загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Ревізором Товариства з 16.04.2021 року обрана Черниш Наталія Петрівна. Ревізор Товариства обраний на посаду , як представник акціонера Товариства.

В Товаристві створена посада корпоративного секретаря. Метою запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря є професійне здійснення організаційно-правового забезпечення діяльності органів Товариства та забезпечення дотримання Товариством процедурних вимог, що гарантують надійний захист та реалізацію прав та законних інтересів акціонерів Товариства, його працівників, інвесторів та інших зацікавлених осіб. Корпоративний секретар обирається і відкликається Наглядовою радою Товариства. Корпоративним секретарем Товариства є Михайлова Людмила Олегівна.